ગ્રામ સેવા ટ્રસ્ટ : નહીં માનવીથી અદકેરું કાંઈ.           Our mission is being fulfilled with the help and support of friends and well wishers. We request your continuous support for these activities.            Celebrating 25 Years

Truth is Inner Harmony. - (Walther Rathenau)

important achievements

Our Publications

Annual Finance and Activity Reports
Other Publications


કિશોરાવસ્થાના શારીરિક અને માનસિક ફેરફાર અંગે કિશોર/કિશોરીઓને સમજ આપવા ઉપયોગી ફીલ્પચાર્ટ
Flip-chart of Health Awareness on adolescent issues(In Gujarati)
સખી-મંડળના પ્રાથમિક મુદાઓની સમજ આપતી પુસ્તિકા
Basic Information Book on “Sakhi Mandal” (In Gujarati)
દારુ- વ્યસનના ગંભીર પરીણામોની સમજ આપતું કાર્ડ
Informative Card on Alcoholism(In Gujarati)
સરકારના સમાજ કલ્યાણ વિભાગની વિવિધ યોજના અંગે માહિતી આપતી પુસ્તિકા
Information Booklet on Different Schemes of Social Security Department(In Gujarati)
પાંડુરોગ અંગે સરળ ભાષામાં માહિતી આપતુ બ્રોસર
Brochure of Anemia Awareness (In Gujarati)
ગ્રામ કક્ષાએ બનાવેલ ગ્રામ આરોગ્ય, પોષણ અને સ્વચ્છતા સમિતિના સભ્યોને ઉપયોગી માહિતી પુસ્તિકા
Booklet on Village Health Sanitation and Nutrition Committee(In Gujarati)
ઝેરી-બિન ઝેરી સાપ અંગેની ઓળખ તથા ઉપયોગી માહિતી આપતી નાની પુસ્તિકા
Information-Booklet about Snake Bites (In Gujarati)
ગ્રામ આરોગ્ય માટે ગ્રામ કક્ષાએ ઉપલબ્ધ સંજીવની સમિતિના સભ્યોને આરોગ્ય અંગે સમજ આપતી પુસ્તિકા
Booklet on Village Health Sanitation and Nutrition Committee(In Gujarati)
સ્તનપાનના ફાયદા તથા પદ્ધતિ અંગે વૈજ્ઞાનિક માહિતી આપતું ફીલ્પચાર્ટ
Informative –Flip chart on Breast-Feeding(In Gujarati)
લેપ્ટોસ્પાયરોસીસ કારણે થતા રોગોની સમજ આપવા ઉપયોગી ફ્લિપ ચાર્ટ
Flip Chart on Leptospirosis(In Gujarati)
ગ્રામ સ્વચ્છતા અંગે માહિતીસભર બ્રાઉસર
Brochure on Hygiene Sanitation Practices in Rural Area(In Gujarati)
પોષણ અંગે વિસ્તુત સમજ આપવા ઉપયોગી ફ્લિપ ચાર્ટ
Flip Chart on Nutrition (In Gujarati)
બાળ પોષણ અંગે વિસ્તૃત સમજ આપતું ફ્લિપ ચાર્ટ
Flip chart on Child -Nutrition(In Gujarati)
સિકલસેલ એનેમિયા અંગે સરળ સમજ આપતુ કાર્ડ
Informative Card about Sickle Cell Anemia(In Gujarati)
કુટુંબ નિયોજન અંગે વિસ્તૃત સમજ આપતું ફ્લિપ ચાર્ટ
Flip Chart on Family Planning (In Gujarati)
વિવિધ પ્રકારના સાપ અંગે માહિતી આપતું પોસ્ટર
Poster about Snake Bite (In Gujarati)
ટી.બી અંગે વિસ્તૃત સમજ આપતું ફ્લિપ ચાર્ટ
Flip Chart on T.B (In Gujarati)
સર્પદંશ અંગે માહિતી આપવા ઉપયોગી ફ્લિપ ચાર્ટ
Flip Chart about Snake Bite(In Gujarati)
દુષિત પાણી અને ખોરાકને કારણે થતા રોગોની સમજ
Flip Chart on Water and Food born disease (In Gujarati)
મેઘધનુષ - 20 વર્ષના અનુભવોનો સંગ્રહ
Collection of Case Studies
સગર્ભા કાળજી
ANC Care (Video in Gujarati)
બાળ ઉછેર અને પોષણ
Child Care and Nutrition (Video in Gujarati)

Join Us

Our activities are in perennial need of monetary donations and donations in kind.

Donations in INDIA and USA are exempted under 80G and 501C respectively

Donate Now
Wildcard SSL Certificates